โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลความสะอาดของร่างกายตนเองได้อย่างถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นโรคเหาหรือกลับมาเป็นซ้ำอีก 3 เดือน
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 110 คน
    ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นเหา จำนวน 10 คน กลุ่มนักเรียนที่เป็นเหา จำนวน 50 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดและป้องกันเหาในนักเรียนให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
    - แจกเอกสารแผ่นพับ ใบความรู้ เรื่องเหาและวิธีการใช้แชมพูให้กับผู้ปกครองนักเรียน
    - สำรวจนักเรียนที่เป็นโรคเหา แล้วให้สระผมด้วยแชมพูกำจัดเหา จำนวน 3 ครั้ง เว้นระยะห่างประมาณครั้งละ 10 วัน ทำเป็น 2 ระยะ
    - ตรวจติดตามประเมินผลหลังจากที่ทำการหมักเหา 3 วัน และหลังสิ้นสุดกระบวนการหมักครั้งที่ 3
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดการประชุมผู้ปกครองหามาตรการกำจัดและป้องกันเหาในนักเรียนให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
    - สำรวจนักเรียนที่เป็นโรคเหาแล้วให้สระผมด้วยแชมพูกำจัดเหา จำนวน 3 ครั้ง เว้นระยะห่างประมาณครั้งละ 10 วัน
    - ตรวจสอบเหานักเรียน โดยครูประจำชั้นหลังใช้แชมพู 3 วัน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 9,920.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาเอกสารใบความรู้ จำนวน 60 ชุดx10บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา ขนาด 20 มิลลิลิตร (2ซอง/คน/3ครั้งx60) เป็นเงิน 7,920.00 บาท
- หมวกคลุมผมไยสังเคราะห์ 100ใบ/แพ็ค (จำนวน 2 แพ็คx300บาท) เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 120x240ซม. เป็นเงิน 500.00 บาท
- ถุงมือแพทย์ 100 ชิ้น/กล่อง (จำนวน 2 กล่องx150บาท) เป็นเงิน 300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,920.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนเป็นโรคเหาลดลงเป็น 0 %

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต