โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุด้วยกีฬาพื้นบ้าน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายอย่างถูกวิธี
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะการออกกำลังกายด้านกีฬาพื้้นบ้านระหว่างกัน
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางกายและใจของผู้สูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีทักษะการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายที่ถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 700 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมา วางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะด้านร่างกาย
    - ฝึกปฎิบัติการกลุ่มเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาพื้นบ้านแบบเป็นทีม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 6 กันยายน 2562 สิ้นสุด 6 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 152,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 700 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 52,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 700 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 17,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ช.ม เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 4 กลุ่มๆละ1 คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 19,200.00 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กระดาษเอ4 แฟ้มใส่เอกสาร ปากกา เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าเช่าเครื่องเสียง เป็นเงิน 8,000.00 บาท เป็นเงิน 8,000.00 บาท
- ค่าตกแต่งเวที และสถานที่โดยรอบ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ 60 ชุดๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ เป็นเงิน 8,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 152,800.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สูงอายุเข้าใจวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกาย อย่างถูกวิธี
    2. ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย
    3. ลดปัญหาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต