โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 1 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร
    1.1.3 เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้กับดักไข่ยุง
    1.1.4 เพื่อลดจำนวนยุงลายโดยใช้เครื่องดักยุงและแมลง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก ในโรงเรียน
    1.2.2 ร้อยละของภาชนะสำรวจที่พบลูกน้ำยุงลาย (Container Index : CI) = 0
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 238 คน
    นักเรียนโรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์ ครูและผู้ปกครอง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางในการดำเนินงาน
    - ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน
    - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้กับดักไข่ยุง และลดจำนวนยุงลายโดยใช้เครื่องดักยุงและแมลง
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยุงกัดโดยใช้สมุนไพร
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
    - รายละเอียดแต่ละกิจกรรมมีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังนี้ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 43,125.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้กับดักไข่ยุง และลดจำนวนยุงลายโดยใช้เครื่องดักยุงและแมลง
- กับดักไข่ยุง จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- เครื่องดักยุงและแมลง จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 1,400 บาท เป็นเงิน 28,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 31,750.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยุงกัดโดยใช้สมุนไพร
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 39 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 975.00 บาท
- อุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงเช่น ขวด แอลกอฮอล์ หัวน้ำหอม ตะไคร้สด มะกูด ฯลฯ เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 9,775.00 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
- เกล็ดซีโอไลท์-เอซาย จำนวน 10 ซอง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 100.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา คลิปบอร์ด น้ำยาลบคำผิด แม็กซ์ ลูกแม็กซ์ ไฟฉาย และอื่น ๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ป้ายไวนิลโครงการขนาด 1.2 x 2.4 เมตร เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,125.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต