โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การพัฒนางานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาความรู้คงวามสามารถและเพื่อฝึกทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ผู้คลอดฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
    1.1.2 เพื่อเป็นการสร้างถึงหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และคลอดในภาวะฉุกเฉิน
    1.1.3 เพื่อลดความความพิการและการสูญเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
    1.1.4 เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุอย่างถูกต้อง เช่นการดูแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การทำคลอดฉุกเฉิน เป็นต้น
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน EMR FR EMและแกนนำชุมชน สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุหรืออยู่ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน EMR FR EMTและแกนนำชุมชน มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน/การให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การทำคลอดในภาวะฉุกฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
    อาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน EMR FR EMTแกนนำชุมชน ในตำบลประชาธิปัตย์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน EMR FR EMTและแกนนำชุมชนในตำบลประชาธิปัตย์ ที่สมัครใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สอน/สาธิต เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บประสบอุบัต
    - จัดตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้คำแนะนำก่อนและหลังปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ
    - ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายเนื้อหารูปแบบวิธีดำเนินการอบรม สอน สาธิต การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดประชุมชีแจงตามแผนการอบรมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารูปแบบวิธีการอบรม สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดทักษะ แม่นยำ ถูกต้อง สร้างทักษะความรู้ในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลอดฉุกเฉิน แก่ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาช
    - ติดตามประเมินผล 1ธันวาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ หมู่1- หมู่6 ตำบลประชาธิปัตย์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 522,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- หุ่นฝึกทำ CPR ผู้ใหญ่ชนิดเต็มตัวพร้อมกล่องสัญญาณ 2 ตัว ๆ ละ 150000 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท
- เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดชนิดพกพา 1 เครื่อง ๆ ละ 25000 บาท เป็นเงิน 25,000.00 บาท
- Probe วัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดสำหรับผู้ใหญ่ 1 อัน ๆ ละ 15000 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- Probe วัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดสำหรับเด็กโต 1 อัน ๆ ละ 15000 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- Probe วัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดสำหรับเด็กทารก 1 อัน ๆ ละ 10000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- รถเข็นรุ่นปรับนั่ง-นอนได้พร้อมเสาน้ำเกลือ 1 คัน ๆ ละ 9000 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- หุ่นฝึกคลอดชนิดครึ่งตัวขั้นพื้นฐานพร้อมทารกแรกเกิด 1 ตัว ๆ ละ 50000 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- หุ่นฝึกทำ CPR เด็กทารกชนิดเต็มตัวพร้อมกล่องสัญญาณ 1 ตัว ๆ ละ 98000 บาท เป็นเงิน 98,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 522,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน EMR FR EMTแกนนำชุมชนมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้คลอดในภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้องและเหมะสมก่อนนำส่งโรงพยาบาล
    2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาคประชาชน EMR FR EMTแกนนำชุมชนไห้ไช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต