โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กายบริหารช่วงวัยเรียน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายและฝึกสมาธิให้กลุ่มเป้าหมายด้วยการออกกำลังกาย แบบมวยจีน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายออกกำลังด้วยท่ากายบริหารขณะเรียนได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    เด็กและเยาวชนในชุมชนค่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๒๐ คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการฯนี้
    - นำข้อมูลสุขภาพมาวางแผนดำเนินโครงการ
    - ปรึกษาพยาบาลเทศบาลนครรังสิตในการเขียนโครงการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวาง วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายให้ผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการอบรม
    - กิจกรรมกายบริหาร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 ณ.สถานที่ชุมชนรักษ์สันติพัฒนา ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 29 ธันวาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ณ.สถานที่ชุมชนรักษ์สันติพัฒนา

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 14,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 36 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการออกกำลังกายประเภท ไม้กระบองสั้น 20 อันๆละ 150 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ เอ4 ปากกา ฯลฯ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ แบตเตอร์รี่ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กและเยาวชนในกลุ่่มที่ร่วมกิจกรรมมีร่างกายที่แข็งแรง
    2. เด็กและเยาวชนในกลุ่่มได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
    3. เด็กและเยาวชนในกลุ่่มที่ร่วมกิจมีสติ สมาธิ ดีขึ้นเป็นลำดับ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) การเพิ่มกิจกรรมทางกายรำมวยจีนไท้เก๊ก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต


นางสายพิณ เป็ง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต