โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      จิตอาสาธนาคารบุญ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวได้รับการดูแลแบบประคับประคอง อย่างเป็นองค์รวม ในชุมชนและที่บ้านอย่างเหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้าถึงบริการ ได้รับยามอร์ฟีน เพื่อบรรเทาอาการปวด และจัดการอาการรบกวนต่างๆอย่างเหมาะสม ลดอาการทุกข์ทรมาน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายทุกแห่งเข้าร่วม การทำงานเป็นเครือข่าย
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของจิตอาสาธนาคารบุญสามารถดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในชุใชนได้
    1.2.3 ร้อยละ 90 ผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรคอื่นๆ ได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    4.1 หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามกำหนด CUP BORD โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ประกอบด้วยศูนย์เทศบาลรังสิต จำนวน 5 แห่ง 4.2 จิตอาสาธนาคารบุญ ที่รับสมัครเข้ามา จำนวน 30 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
    - 2. จัดโครงสร้าง คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
    - 3. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ 11 เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กำหนดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรและ เครือข่ายและจิตอาสา เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (จำนวน 30 คน จำนวน 1 วัน)
    - 2. กิจกรรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านของเครือข่ายปฐมภูมิและจิตอาสา
    - 3. ศูนย์อุปกรณ์สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
    - 4. การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของจิตอาสาและ เครือข่ายเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ที่ต้องจัดการเชิงระบบ
    - 5. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการทำงานเป็นเครือข่าย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่รับผิดชอบตามกำหนด CUP BORD โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 16,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- 1 ประชุมเครือข่ายการทำงานเพื่อวางแผนและพัฒนางาน จำนวน 4 ครั้ง ค่าอาหารว่าง 15 คน × 4 มื้อ × 25 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจิตอาสาธนาคารบุญค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆละ 75บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน × 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- 3.ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานจิตอาสา จำนวน 2 ครั้ง ค่าอาหารว่าง 30 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- 4.ถอดบทเรียนการทำงานเป็นเครือข่าย ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- 5.จัดทำสมุดเบาใจสำหรับผู้ป่วย ค่าสมุดเบาใจ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลให้บรรเทาทุกข์จากอาการรบกวนทั้งสภาวะของร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสมแบบที่ควรจะเป็น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    
     7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต