โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนรณชัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้มีความรู้โรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตยุงลาย วิธีกำจัดยุงลาย
    1.1.2 เพื่่อให้ทราบวิธีทำสมุนไพรตะไคร้หอม ป้องกันยุงกัด
    1.1.3 เพื่อสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้โรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตยุง การกำจัดยุงลาย และการป้องกันยุงลายกัด
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกิจกรรมระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 130 คน
    ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในชุมชนรณชัย

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมจพสช.รณชัยและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินการให้ความรู้โรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตยุงลาย วิธีการป้องกันยุงลายกัดและการทำสมุนไพรตะไคร้หอม
    - กิจกรรมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนรณชัย

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 22,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- 1.ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตยุงลาย ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด1x2เมตร จำนวน1ป้าย เป็นเงิน 350.00 บาท
- ส่วนผสมทำสมุนไพรตะไคร้หอม ประกอบด้วยหัวเชื้อตะไคร้หอม แอลกอฮอร์ เป็นเงิน 6,060.00 บาท
- ค่าขวดสเปร์บรรจุตะไคร้หอม ขนาด 85ซีซีชนิดใส ราคา15บาท จำนวน 200 ขวด เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าสติ๊กเกอร์ฉลากติดขวดบรรจุสมุนไพร จำนวน 200ชิ้นๆละ 5 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ปากกา นำ้ยาลบคำผิด เป็นต้น เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน50คนๆละ75บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 19,460.00 บาท
2. กิจกรรมสำรวจภาชนะ แหล่งเพาะพันธ์ยุงและกำจัด แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปีละ 2 ครั้ง
- โลชั่นทากันยุง ซองละ 5 บาท จำนวน 500 ซอง เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าน้ำดื่ม 7 คนๆละ 10 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 140.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,640.00 บาท
หมายเหตุ วิทยากรสอนทำสมุนไพรตะไคร้หอมโดย จพสช. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกในชุมชนได้รับความรู้โรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตยุงลาย และวิธีกำจัดยุงลายต่างๆ
    2. สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยใช้สมุนไพร
    3. ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  จพสช.ชุมชนรณชัย
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)จพสช.ชุมชนรณชัย


น.ส.พิมพ์ฉัตร เตรณ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต