โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การดูแลสุขภาพป้องกันภาวะแทรกซ้อน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณื์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพ
    1.1.2 เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจสามารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เป็นอยู่ได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 กลุ่มผู้สูงอายุร้อยละ 80 สามารถเข้าร่วมกลุ่มและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
    1.2.2 ลดภาวะแทรกซ้อนจากการกินยาและโรคที่เป็นอยู่ได้ ร้อยละ30
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    ผูัป่วยสูงอายุที่รับยาจากรพ.ประชาธิปัตย์ รพ.ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ และอยู่ในเขตตำบลประชาธิปัตย์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- -ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุและขอมติจากกลุ่มเพื่อเขียนโครงการของบประมาณ
    - -วางแผนการดำเนินงาน
    - -กำหนดกิจกรรมที่กลุ่มผู้สูงอายุต้องการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- -ตรวจสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุทุกคน ตามกิจกรรมพื้นฐานให้ความรู้จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละเดือน
    - -ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อช่วยเหลือปัญหาสุขภาพที่พบตามความเหมาะสม
    - -จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่องสมำ่เสมอ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 11 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น4 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 71,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
25ตุลาคม2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน50คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คนๆละ75บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
22พฤศจิกายน2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน50คนๆละ75บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
27ธันวาคม2562
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าวัสดุสาธิตการอบรมประจำตัวบุคคลจำนวน50คนๆละ50บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท
24มกราคม2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มให้ความรู้เรื่องทักษะการออกกำลังกายจำนวน2คนๆละ2ชั่วโมงๆละ600บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,400.00 บาท
21กุมภาพันธ์2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
27มีนาคม 2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการทำกลุ่มและนำเสนอผลงานกลุ่ม เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท
10เมษายน2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณพระวิทยากรบรรยายธรรม จำนวน1รูป3ชั่วโมงๆละ600บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,800.00 บาท
22พฤษภาคม2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
26มิถุนายน2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
24กรกฎาคม2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
28สิงหาคม2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันแม่ จำนวน50คนๆละ50บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท
11กันยายน2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 50 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพตามสภาพปัญหา
    2. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้นและสามารถดูแลตัวเองด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และเพื่อนสูงวัยบ้านใกล้เคียงกันได้ระดับหนึ่ง
    3. กลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมำ่เสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มผู้สูงอายุตำบลประชาธิปัตย์
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มผู้สูงอายุตำบลประชาธิปัตย์


นางบุญช่วย ประเสริฐสุข ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม ผู้สูงอายุตำบลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต