โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 2

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อรณรงค์การป้องกันไม่ให้ประชาชนโดนยุงกัด โดยใช้สมุนไพร
    1.1.2 เพื่อเฝ้าระวัง กัดจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.3 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละของบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย เท่ากับ ศูนย์
    1.2.2 ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในชุมชน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 250 คน
    ประชาชน ในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี จำนวน 250 ครัวเรือน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณดังกล่าว
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม จ.พ.สช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
    - รวมกลุ่มจิตอาสาทำสเปย์ สมุนไพรกันยุงจากตระไคร้หอม
    - รณรงค์สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธฺ์ลูกน้ำยุงลาย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 4 ซอยรังสิตปทุมธานี 12 ซอย 3

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 13,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ขวด แอลกอฮอล์ หัวน้ำหอม ตระใคร้ สติ๊กเกอร์ข้างขวด ฯลฯ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 500 ซอง ซองละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- อุปกรณสำหรับการบันทึกข้อมูล สมุด ปากกา แฟ้ม ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จะมีความรู้เกี่ยวกับการทำสมุนไพร
    3. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่เกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 2
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 2


นางบุษรา อุณหะ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 2

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต