โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เท่ห์ไร้พุง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการเกินเกณท์และต่ำกว่าเกณท์
    1.1.2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักวิธีการดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายรู้วิธีการดูแลสุขภาพตนเองและวิธีป้องกัน
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    นักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค์ที่มีภาวะโรคอ้วน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
    - จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในโรงเรียน โครงการ เท่ห์ไร้พุง
    - สำรวจนักเรียนที่ีมีภาวะโรคอ้วน นักเรียนภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์รอข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการอ้วน
    - ดำเนินการอบรมตามโครงการเท่ห์ไร้พุง
    - ระยะเวลาในดำเนินโครงการเท่ห์ไร้พุง 1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน 2563
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดแสงสรรค์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 75,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมณาคุณวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความความรู้กับนักเรียนที่มีภาวะโรคอ้วน จำนวน 1 คนจำนวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเช้าบ่าย ละ มื้อละ25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล2x3เมตร ตารางเมตรละ 200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 1 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การออกกำลังกาย 100 ชุดๆละ500 บาท เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ลำโพงสำหรับการออกกำลังกาย 1 ชุดๆละ9,000บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว 1 ชุดๆละ800 บาท เป็นเงิน 800.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยกรกลุ่ม 2 คน จำนวน 3 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเป็นโรคอ้วนมีจำนวนลดลงและมีสุขภาพดีขึ้น
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่่งที่ถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนวัดแสงสรรค์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนวัดแสงสรรค์


นายอุดม โพธินำแสง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต