โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สวยใสไร้เหา

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการกำจัดเหาในรูปแบบต่างๆ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดเส้นผม และกำจัดเหา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายรู้วิธีการรักษาเหาด้วยตนเอง
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายหลังจากกำจัดเหาแล้วไม่กลับเป็นซ้ำ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    นักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค์และชุมชนใกล้โรงเรียนที่เป็นเหา

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
    - จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในโรงเรียน โครงการ แสงสรรค์ไร้เหาด้วยสมุนไพรไทย
    - สำรวจนักเรียนที่ีมีภาวะเป็นเหา นักเรียนภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
    - ดำเนินการอบรมตามโครงการแสงสรรค์ไร้เหาด้วยสมุนไพรไทย
    - ระยะเวลาในดำเนินโครงการแสงสรรค์ไร้เหาด้วยสมุนไพรไทย 1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน 2563
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดแสงสรรค์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 34,850.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน 1 คน 2 ชม.30 นาที ชม.ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน2คนๆละ3ชั่วโมงๆละ1200บาท เป็นเงิน 7,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 50 บาท จำนวน 40 คน เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 50 บาท จำนวน 40 คน เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอื่นๆในการอบรมถัวเฉลี่ยจ่าย เป็นเงิน 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- กระบอกฉีดน้ำ 10 อันๆละ 40 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- หมวกใยกระดาษ ห่อละ 100 ชิ้นจำนวน 5 ห่อๆละ 150 บาท เป็นเงิน 750.00 บาท
- ค่าสมุนไพรทำน้ำยาฆ่าเหา 3 ชุดๆละ2,000บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- แชมพูสระผมแบบแกลลอน 5 ชุดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- กระจกส่องหน้าบานใหญ่ 2 ชุดๆละ500 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ผ้าขนหนูเช็ดผม 100 ผืนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม เฉลี่ย 50 บาทต่อคน เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- หวีเสนียด 40 อันๆละ 100 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 34,850.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,850.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเป็นเหาไม่กลับมาเป็นเหาซ้ำ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนวัดแสงสรรค์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนวัดแสงสรรค์


นายอุดม โพธินำแสง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต