โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      งานอนามัยโรงเรียนธัญบุรี พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากบุหรี่
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีระบบมีการปฏิบัติดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี เป็นตัวอย่างและแนะนำผู้อื่นได้
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนในโรงเรียนตระหนักและมีความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากบุหรี่ ตระหนักถึงการป้องกันโรคที่เกิดจากบุหรี่
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 400 คน
    นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 จำนวน 400 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุม วางแผนดำเนินการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในการอบรมตามกิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึ้น
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมอบรมเรื่องรูปร่างดีชีวีมีสุข จำนวน 1 วัน
    - กิจกรรมอบรมเรื่องพิษภัยของบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จำนวน 1 วัน
    - ประเมินผลการดำเนินงานโดยการตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 64,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมอบรมเรื่องรูปร่างดีชีวีมีสุข จำนวน 1 วัน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 300 คน ) ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 300 คน เป็นเงิน 15,000.00 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 50 บาท จำนวน 300 คน เป็นเงิน 15,000.00 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,200.00 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 3 คน คนละ 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 5,400.00 บาท เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร ราคา ตร.ม. 150 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,200.00 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 3 มิล ราคา 40บาท จำนวน 10 แผ่น เป็นเงิน 400.00 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- ค่าปากกาเคมี 2 หัว ตราม้าสีแดง ราคา 15 บาท จำนวน 10 ด้าม เป็นเงิน 150.00 บาท เป็นเงิน 150.00 บาท
- ค่าปากกาเคมี 2 หัว ตราม้าสีน้ำเงิน ราคา 15 บาท จำนวน 10 ด้าม เป็นเงิน 150.00 บาท เป็นเงิน 150.00 บาท
- ค่าปากกาลูกลื่น(50 ด้าม) ราคา 150 บาท จำนวน 6 แพ็ค เป็นเงิน 900.00 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- ค่าสมุดปกอ่อน(12 เล่ม) ราคา 150 บาท จำนวน 25 แพ็ค เป็นเงิน 3,750.00 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่ากระดาษบรู๊ฟขนาด 60 x 80 เซนติเมตร ราคา 20 บาท จำนวน 30 แผ่น เป็นเงิน 600.00 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 43,750.00 บาท
กิจกรรมอบรมเรื่องพิษภัยของบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน ) ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 50 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- สมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,200.00 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 3 คน คนละ 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 5,400.00 บาท เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร ราคา ตร.ม. 150 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,200.00 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 3 มิล ราคา 40บาท จำนวน 10 แผ่น เป็นเงิน 400.00 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- ค่าปากกาเคมี 2 หัว ตราม้าสีแดง ราคา 15 บาท จำนวน 10 ด้าม เป็นเงิน 150.00 บาท เป็นเงิน 150.00 บาท
- ค่าปากกาเคมี 2 หัว ตราม้าสีน้ำเงิน ราคา 15 บาท จำนวน 10 ด้าม เป็นเงิน 150.00 บาท เป็นเงิน 150.00 บาท
- ค่าปากกาลูกลื่น(50 ด้าม) ราคา 150 บาท จำนวน 2 แพ็ค เป็นเงิน 300.00 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท
- ค่าสมุดปกอ่อน(12 เล่ม) ราคา 150 บาท จำนวน 9 แพ็ค เป็นเงิน 1,350.00 บาท เป็นเงิน 1,350.00 บาท
- ค่ากระดาษบรู๊ฟขนาด 60 x 80 เซนติเมตร ราคา 20 บาท จำนวน 30 แผ่น เป็นเงิน 600.00 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 20,750.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลตนเองมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง
    2. นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน สามารถลดน้ำหนักได้ 80 %
    3. นักเรียนมีความตระหนัก มีความรู้ ปฏิบัติตนเองให้ปลอดภัยจากบุหรี่ เป็นผู้นำเผยแพร่ความรู้ได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นายชาลี วัฒนเขจร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต