โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ดูแลระยะยาวสำหรับผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงชุมชนสินสมุทร

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงชุมชนสินสมุทร ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอสม.ที่ผ่านการอบรม CG (care giver)
    1.1.2 เพื่อให้ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงชุมชนสินสมุทร ได้รับการดูแลติดตามเยี่ยมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงชุมชนสินสมุทร จำนวน 5 ราย และผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังที่ร่วมโครงการ จำนวน 55 ราย

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข1ขอคำปรึกษา
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมร่วมกับชุมชนสินสมุทร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดความดันโลหิต ปรอทวัดไข้ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
    - ลงเยี่ยมบ้านเชิงรุก พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจประเมินสัญญาณชีพก่อนดำเนินการ กายภาพบำบัด นวดประคบแผนไทย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 เมษายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนสินสมุทร

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 5,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องวัดความดันโลหิตๆเครื่องละ2,500 บาท จำนวน1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ปรอทวัดไข้แบบไม่สัมผัสเครื่องละ1,500บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องๆละ500บาทจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น ปากกา สมุด สายวัด ถ่านอัลคไลน์ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงชุมชนสินสมุทร ได้รับการดูแลด้านสุขภาพโดยอสม.ที่ผ่านการอบรม CG (care giver)ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  จิตอาสาพัฒนาสินสมุทร
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)จิตอาสาพัฒนาสินสมุทร


นางอรพิณ ริจนา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง อสม.ชุมชนสินสมุทร

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต