โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       แสงสรรค์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ห่างไกลยาเสพติด

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สร้างความมั่นใจในตนเอง
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายรู้เทคนิคการเล่นดนตรีและนาฏศิลป์ ตามความสนใจของตนเอง
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
    นักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนวัดแสงสรรค์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
    - จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในโรงเรียน โครงการ แสงสรรค์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ห่างไกลยาเสพติด
    - เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแสงสรรค์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
    - ดำเนินการอบรมตามโครงการแสงสรรค์อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ห่างไกลยาเสพติด
    - ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน 2563
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดแสงสรรค์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 124,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 1 มื้อ ๆละ25 บาท จำนวน 80 คน จำนวน 8 วัน วันละ 2000 บาท เป็นเงิน 16,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน วันเสาร์ที่ 2พฤศจิกายน 2562 จำวน3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม5 คน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน วันเสาร์ที่ 16พฤศจิกายน 2562 จำวน3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน วันที่23 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน วันที่30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน วันที่ 7 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน วันที่ 14 ธันวาคม 2562 จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าสมณาคุณวิทยากรกลุ่ม 5 คน วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอื่นๆในการอบรม ถัวเฉลี่ยจ่าย เป็นเงิน 1,600.00 บาท
- ค่าสายกีตาร์จำนวน 30 ชุด ชุดละ 300 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ลิ้นแซกโซโฟน จำนวน 30 ชุดๆละ150 บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ไม้กลองเบสดรัม5คู่ๆละ1000 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ไม้กลองพาเหรด10คู่ๆละ400 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- น้ำมันหล่อลื่นเครื่อง Brass instument 20 ขวดๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1,900.00 บาท
- กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า 2ตัวๆละ 5000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด แสดง เล่นดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสม่ำเสมอ
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่่งที่ถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนวัดแสงสรรค์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนวัดแสงสรรค์


นายอุดม โพธินำแสง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต