โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สุขภาพดีด้วยการเต้นแอโรบิค ชุมชนสายเงิน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยแอโรบิคได้อย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ประชาชนชุมชนซอยสายเงินและประชาชนทั่วไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดประชุมประชาชนในพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการ และระดมความคิด เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนการดำเนินกิจกรรม
    - จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
    - ขออนุมัติโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จ้างผู้นำเต้นแอโรบิคในโครงการ
    - ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่่ในการทำดำเนินกิจกรรม
    - เต้นแอโรบิคในชุมชนสายเงิน จำนวน 3 ครั้ง/สัปดาห์
    - สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ลานบริเวณหน้าผับ Zodiac

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 51,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม ได้แก่ ป้ายไวนิล ปลั๊กไฟ กระดาษ A4 ปากกา ซองใส่เอกสาร เป็นต้น เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมง จำนวน 138 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าชุดตู้ลำโพงกลางแจ้ง 1 ชุด เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกร่วมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. มีสมาชิกสนใจออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนสายเงิน ซอย 34
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนสายเงิน ซอย 34


นางพูนสุข รังไสว ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประชาชนชุมชนสายเงิน ซอย.34

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต