โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
    1.1.2 เพื่อให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันกรามแท้ซี่แรกผุในเด็กอายุ6-8ปีและป้องกันฟันกรามแท้ซี่ที่สองผุในเด็กอายุ 11-12 ปี
    1.1.3 เพื่อให้บริการอุดฟันแก่นักเรียน ชั้นป.1-6ที่มีฟันผุโดยเฉพาะฟันแท้
    1.1.4 เพื่อให้บริการขูดหินน้ำลายป้องกันโรคเหงือกอักเสบแก่นักเรียนที่เหงือกอักเสบและมีหินน้ำลาย
    1.1.5 เพื่อให้บริการถอนฟันแก่นักเรียนที่มีข้อบ่งชี้ในการถอนฟัน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.2.2 ร้อยละ 30 ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมดได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่มีฟันแท้ผุได้รับการรักษาโดยการอุดฟันตามความจำเป็น
    1.2.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนประถมศึกษามี กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสม ฟลูออไรด์
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 6000 คน
    นักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จำนวน 960คน นักเรียนประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จำนวน ุ6,000 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการใช้งบประมาณ
    - จัดทำโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กลุ่มอนุบาล 1.ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
    - 2.ทาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กชั้นอนุบาล
    - กลุ่มเด็กประถมศึกษา 1.ตรวจสุขภาพช่องปาก เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 และให้ทันตสุขศึกษา
    - 2.สนับสนุนแปรงสีฟัน-ยาสีฟันพร้อม ฝึกสาธิตการแปรงฟันถูกวิธีแก่เด็กนักเรียนชั้น ป. 3-6 ภาครัฐทุกคนและกลุ่มแกนนำนักเรียน
    - 3.ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กนักเรียนที่สภาพฟันที่มีรอยขาวขุ่นหรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสูง
    - 4.ให้บริการทันตกรรมตามความจำเป็นได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
    - 5.ร่วมประชุมชี้แจง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ครูและแกนนำนักเรียน โรงเรียน ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร วัดแสงสรรค์ ทองพูลอุทิศ รังสฤษฎ์สองภาษา และ โรงเรียน แก้วสว่างวิทยา
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ รร.ในเขตรับผิดชอบ 14 แห่ง รร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร รร.วัดแสงสรรค์ รร.ทองพูลอุทิศ รร.รังสฤษฎ์สองภาษา รร. แก้วสว่างวิทยา รร.อุดมวิทยา ทิพพากรวิทยาการ รร.บรรจบรักษ์ รร.รัตนโกสินทร์รังสิต รร.ธัญวิทย์ รร. บริบูรณ์สิลป์รังสิต รร.บบ้านวังทองวัฒนา รร.อนุบาลบ้านวังทอง

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 297,032.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องปั่นอมัลกัม จำนวน 1 เครื่องๆละ 14000 บาท เป็นเงิน 14,000.00 บาท
- เครื่องฉายแสง จำนวน 1 เครื่องๆละ 30000 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ด้ามหัวกรอเร็ว (Airrotor) จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 12000 บาท เป็นเงิน 96,000.00 บาท
- quick joint 3 ตัว ๆ ละ 3500 บาท เป็นเงิน 10,500.00 บาท
- หัวขูดหินปูน (P5) 10 หัว ๆ ละ 2000 เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- หัวกรอ diamond fissure จำนวน 60 ตัว ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- หัวกรอ diamond round จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- หัวขัด คอมโพสิท จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- วัสดุ etching จำนวน 6 หลอด ๆ ละ 375 เป็นเงิน 2,250.00 บาท
- วัสดุ bonding จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 660 บาท เป็นเงิน 2,640.00 บาท
- แปรงทา bonding (Microbrush)จำนวน 10 กล่องๆ ละ 58 บาท เป็นเงิน 580.00 บาท
- วัสดุอุด composite resin จำนวน 4 หลอด ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800.00 บาท
- วัสดุอุด GI(Fuji IX) 5 ชุด ๆ ละ 1800 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- วัสดุอุด GI(Fuji VII) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2835 บาท เป็นเงิน 5,670.00 บาท
- วัสดุอุด amalgam capsule(500 caps) จำนวน 2 กระปุกๆละ8800 บาท เป็นเงิน 17,600.00 บาท
- หลอดดุดน้ำลาย 10 ถุง ๆ ละ 53 บาท เป็นเงิน 530.00 บาท
- เข็มฉีดยา 2 กล่อง ๆ ละ 145 บาท เป็นเงิน 290.00 บาท
- ยาชา 2% จำนวน 4 กล่อง ๆ ละ 418 บาท เป็นเงิน 1,672.00 บาท
- อุปกรณ์ฝึกทักษะการแปรงฟันในเด็กประถม(แปรงสีฟันเด็ก, ยาสีฟันเด็ก 40 กรัม) จำนวน 2200 ชุด ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 77,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 297,032.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,032.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. การเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และบริการทันตกรรมตามความจำเป็นครอบคลุมมากขึ้นในเด็กชั้นประถมศึกษา และเด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก และบริการรักษา

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต