โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รังสิต-นครนายก 12

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
    1.2.2 ดัชนีพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10
    1.2.3 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ประชาชนในซอย รังสิต-นครนายก 12

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - เขียนโครงการและทำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรม
    - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำสเปรย์ตะไคร้หอม
    - รณรงค์ให้ชาวชุมชนใช้สมุนไพรแทนสารเคมี
    - รณรงค์สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธฺ์ลูกน้ำยุงลาย
    - กิจกรรมกำจัดลูกน้ำโดยใช้กับดักไข่ยุง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ซอยรังสิต-นครนายก 12

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 19,350.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 คน 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- สมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง 30 นาที เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750.00 บาท
- อุปกณ์ในการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง เช่น ขวด แอลกอฮอลล์ หัวน้ำหอม ตะไคร้สด ฯลฯ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- เกร็ดซีโอไลท จำนวน 200 ซอง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ ปากกา ป้ายไวนิล เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- กับดักไข่ยุง ชุดละ 150 บาท จำนวน 30 ชุด เป็นเงิน 4,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 19,350.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,350.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  จพสช. ซอย 51
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)จพสช. ซอย 51


นางสาวสุภาพร ฝอยทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม จพสช.51

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต