โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับพระภิกษุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อย 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    พระภิกษุสงฆ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
    - จัดให้มีการออกกำลังกายทุกวันเวลา 20.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000.00 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าเครื่อง 14,000 บาท แต่ทางวัดได้รับสมทบ จากการบริจาค
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. พระภิกษุมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. พระภิกษุสามารถควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ดูแลสุขภาพวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) สนับสนุนการออกกำลังกายของพระภิกษุ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ดูแลสุขภาพวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต


พระครูโสภณธัญญากร (พระสมเกียรติ เนาวสัยศรี) ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง เจ้าอาวาส

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต