โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเมื่อมีอัคคีภัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และความเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดอัคคีภัย
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกวิธีในกรณีเกิดอัคคีภัย
    1.1.3 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การหนีไฟและประสานขอความช่วยเหลือรวมทั้งการช่วยชีวิตเบื้องต้น
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย
    1.2.2 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายได้ฝึกภาคปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงและการหนีไฟ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
    ประชาชนชุมชนรัตนโกสินทร์ 1-5 และชุมชนใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหาแนวทางในการจัดทำโครงการ จัดเตรียมเอกสารเพื่อประชุมในการเลือกผู้รับผิดชอบโครงการชุดดำเนินโครงการและชุดตรวจรับ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประสานทีมวิทยากรบรรยายและฝึกสอน
    - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้ทราบถึงการดำเนินโครงการ ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเมื่อมีอัคคีภัย
    - ติดต่อทีมวิทยากรบรรยายและฝึกสอน
    - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเมื่อมีอัคคีภัย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้และนันทนาการ (เทศบาลเก่า)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 31,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน คนละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 4คน คนละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 120 คน คนละ 75 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณืในการอบรม เช่น แก๊สหุงต้ม กระดาษ ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- นำมันเบนซิน จำนวน 6 ลิตร ลิตรละ 50 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท
- เคมีแห้ง 3 ถัง ถังละ 900 บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- คาร์บอนไดออกไซด์เหลว 3 ถัง ถังละ 900 บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 3 X 1 เมตร 1 ป้าย เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีย์ภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    2. ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอัคคีภัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนรัตนโกสินทร์
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนรัตนโกสินทร์


นางสาวรัตนา แย้มศรี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม1

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต