โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 1. เพื่อให้ผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้ผู้พิการ มีความรู้ ทัศคติ และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    1.1.3 3. เพื่อให้ผู้พิการ ได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 1. ร้อยละ100 ของผู้พิการ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.2.2 2. ร้อยละ100 ของผู้พิการ ได้รับทันตสุขศึกษาวิธีการทำความสะอาดช่องปากและ ทันตสุขภาพกับโภชนาการ ตามความเหมาะสม
    1.2.3 3. ร้อยละ40 ของผู้พิการได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ผู้พิการ ในเขตโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จำนวน 30 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก มีความรู้ทันตสุขภาพ จำนวน 30คน และได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช จำนวน 20 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1.จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปีงบประมาณ 2562และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
    - 2.จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนแก่สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย ได้แก่แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพช่องปาก
    - แผ่นพับ หรือสื่อการสอนให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา - แปรงสีฟัน ยาสีฟัน -ฟลูออไรด์วานิช และพู่กันทาฟลูออไรด์
    - 3. ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้พิการร่วมกับทีมสุขภาพ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก
    - 2. ให้ทันตสุขศึกษาวิธีการทำความสะอาดช่องปาก (การแปรงฟัน การเช็ดเหงือก การใช้ไหมขัดฟัน )
    - 3. ทาฟลูออไรด์วานิช
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 19 พฤษภาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เดือนพฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3,502.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าแปรงสีฟันผู้ใหญ่ จำนวน30 อัน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่ายาสีฟัน (160 กรัม) จำนวน30 หลอด ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 1,350.00 บาท
- ฟลูออไรด์วานิช จำนวน 1 แพ็ค ๆ ละ 1427 บาท เป็นเงิน 1,427.00 บาท
- ค่าพู่กันทาฟลูออไรด์จำนวน 1 แพ็ค ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 125.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,502.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. จำนวนผู้พิการมีสุขภาพช่องปากที่ดี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต