โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 8

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้
    1.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริงภาคสนามกับ ชมรมผู้สูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 65 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและ มอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - เปิดเรียน โดยการอบรมและฝึกปฏิบัติ สัปดาห์ละ 1 วัน แบ่ง เป็น 2 เทอม รวมเน้นสาระความรู้และกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบ หลากหลาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 16 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต (ห้องประชุมนิลุบล ชั้น 11 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต) ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ธัญบุรี และศูนย์พึ่งพิงสุนัขคลอง 12

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 491,025.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน ๆละ 25 บาท ( 35 วัน) เป็นเงิน 56,875.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม 65 คน ๆละ 75 บาท ( 6 วัน ) เป็นเงิน 29,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 86,125.00 บาท
ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท(1,200 บาท/วัน รวม 33 ครั้ง) เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- วิทยากรกลุ่มละ 1 คน แบ่ง 3 กลุ่มๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (7,200 บาท/วัน รวม 33 ครั้ง) เป็นเงิน 237,600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 277,200.00 บาท
วิทยากรสำหรับการเรียนคอมพิวเตอร์
- วิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท (รวม 2 ครั้ง) เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- วิทยากรกลุ่มละ 1 คน คน จำนวน 3 กลุ่มๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 28,800.00 บาท
- ค่าทำกระเป๋า 65 ใบๆละ300บาท เป็นเงิน 19,500.00 บาท
- ค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ดูแล(วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าเช่ารถบัส/รถตู้ในการฝึกอบรมนอกสถานที่ เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น ถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา กระดาษ อุปกรณ์จัดบอร์ดความรู้ และอื่นๆ เป็นเงิน 25,000.00 บาท
- ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ชุดเครื่องเสียง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ป้ายโรงเรียนและป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 127,700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,025.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกาย จิต อารมณ์ และสังคม สามารถทำประโยชน์ต่อผู้อื่นได้
    2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ และการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต