โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชน 1-2 พหลโยธิน 94

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกันโดยการใช้สมุนไพร
    1.1.3 เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้เครื่องดักไข่ยุง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก
    1.2.2 ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน H1น้อยกว่า 10
    1.2.3 ประชาชนชุมชน 1-2 พหลโยธิน 94 ร้อยละ 80 ของชุมชนไม่เกิดการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    ประชาชนทั่วไปในชุมชนซอย 1-2 พหลโยธิน 94

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประสานทีมผู้ชำนาญการในการตรวจประเมินอาการแรกรับของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
    - กิจกรรมลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้เครื่องกับดักไข่ยุง
    - กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้สมุนไพร
    - กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชน 1-2 พหลโยธิน 94

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 19,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้เครื่องกับดักไข่ยุง (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน)
- ค่าเครื่องกับดักไข่ยุง จำนวน 50 ชุดๆละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกันโดยใช้สมุนไพร (กลุ่มเป้าหมาย 20 คน )
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน เป็นเงิน 500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ4 ปากกา แม็ก ลูกแม็กซ์ ลิขิด ไวนิล และอื่นๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง น้ำมันตะไคร้หอม ขวดสเปรย์ แอลกอฮอล์ และอื่นๆ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรุ้เรื่องโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกัน
    2. ประชาชนในพื้นที่จะไม่เป็นโรคไข้เลือดออก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนซอย 1-2 พหลโยธิน 94
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนซอย 1-2 พหลโยธิน 94


นายประจบ กลั่นสวน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง กรรมการชุมชนฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต