โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงโทษและอันตรายของสารเสพติด
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้ถึงวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด
    1.1.3 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2900 คน
    นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ทั้งหมด 2,900 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุม วางแผนดำเนินการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด จำนวน 1 วัน
    - กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 วัน
    - กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดนตรีและนันทนาการต่อต้านยาเสพติด จำนวน 6 วัน
    - ประเมินผลการดำเนินงานโดยการตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 186,900.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนตัวแทนห้องละ 1 คน 1 วัน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คนละ 50 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ชั่วโมงละ 600 บาท วันละ 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนค่าน้ำดื่มในการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 2,900 คน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.30 น. )
- ค่าน้ำดื่ม 2,900 คน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 29,000.00 บาท
- จัดทำป้ายรณรงค์ต่อตานยาเสพติดตามสถานที่ในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท จำนวน 10 ป้าย ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 32,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดนตรีและนันทนาการต่อต้านยาเสพติด จำนวน 6 วัน ในวันที่ 2 – 7 มีนาคม 2563
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ชั่วโมงละ 600 บาท วันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 วัน เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 200 คน เป็นเวลา 6 วัน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันคนละ 50 บาท จำนวน 200 คน เป็นเวลา 6 วัน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลท์โครงการกีฬาและนันทนาการต่อต้านยาเสพติด ขนาด 6 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 ท่าน ชั่วโมงละ 600 บาท วันละ 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 ท่าน ชั่วโมงละ 600 บาท วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 วัน เป็นเงิน 18,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 141,900.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,900.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพกายและจิตดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
    2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับภูมิคุ้มกันโรค ปราศจากโรคและไม่เจ็บป่วยง่าย
    3. นักเรียนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ปฏิบัติตนเองให้ปลอดภัยสิ่งเสพติดทุกชนิด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นายชาลี วัฒนเขจร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต