โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รัตนโกสินทร์กลุ่ม 5

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก
    1.2.2 ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5 (ซ. 11-20)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรม
    - จัดทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงจากตะไคร้หอม
    - สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในชุมชน จำนวน 3 ครั้งในชุมชน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 30 สิงหาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5 (ซ. 11-20)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- อุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงเช่น ขวด แอลกอฮอล์ หัวน้ำหอม ตะไคร้สด มะกูด ฯลฯ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- เกล็ดซีโอไลต์ ซองละ 10 บาท จำนวน 200 ซอง เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการบันทึกข้อมูลเช่น ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษ A 4 ปากกา แฟ้ม ฯลฯ เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5


นางสาวเพชรนภา ทิพย์เนตร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต