โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี กลุ่ม 4

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงอันตรายและภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    ประชาชนในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี กลุ่ม 4

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม จพสช. ชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
    - เอกสารประกอบความรู้ขอรับสนับสนุนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 2
    - ดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี กลุ่ม 4 ซอยรังสิตปทุมธานี 14 ซอย 1 - ซอย 10

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเครื่องวัดความดันโลหิต 4 เครื่องๆละ 2500 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถควบคุมความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี กลุ่ม 4
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี กลุ่ม 4


นางอารี ทองอ่วม ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง กรรมการชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี กลุ่ม 4

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต