โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2563

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความรู้ด้านสุขภาพ
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
    1.2.3 ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 1

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุนัดประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและประสานงานกับ พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน และการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 57,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- 1. กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่องผู้สูงอายุกับอาการปวดหลัง สอนโดยนักกายภาพบำบัด ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- 1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น กระดาษเอ 4 ถ่านใส่ไมค์ลอย ป้ายไวนิลขนาด1x2เมตร ฯลฯ เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- 2.กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ทำกิจกรรม กลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- 2.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- 2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม50 คนๆ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- 3.กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2563สอนสุขศึกษาเรื่อง สุขภาพในช่องปาก สอนโดย ทันตภิบาลทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- 3.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- 4.กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- 4.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- 4.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- 4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม50 คนๆ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- 5.กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563 ตรวจสุขในช่องปาก : ทันตแพทย์ รพ.ประชาธิปัตย์ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- 5.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- 6.กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2563สอนสุขศึกษาเรื่อง การนวดผ่อนคลายสอน โดย แพทย์แผนไทย เทศบาลนครรังสิตทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 6.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- 6.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- 7.กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2563เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- 7.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- 7.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- 7.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม50 คนๆ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- 8.กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2563สอนสุขศึกษาเรื่อง โรคตามฤดูกาล สอนโดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- 8.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่่มาทำกิจกรรมร่วมกันสามารถควบคุมภาวะความดันโลหิตอยู่ในที่เหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1


นางสาวปิยวรรณ์ มัยสิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่1

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต