โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชน 40

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกันโดยการใช้สมุนไพร
    1.1.3 เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้เครื่องดักไข่ยุง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการะบาดของโรคไข้เลือดออก
    1.2.2 ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HIน้อยกว่า 10
    1.2.3 ประชาชนชุมชน 40 ร้อยละ 80 ของชุมชนไม่เกิดการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 170 คน
    ประชาชนในชุมชน 170 คน ได้แก่ ประชาชน 150 คน ผู้เข้าอบรม 20 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน
    - กิจกรรมลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้เครื่องกับดักไข่ยุง
    - กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้สมุนไพร
    - กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชน 40 (ซอยรังสิต-นครนายก4)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 37,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ลดจำนวนลูกน้ำยุงลายโดยใช้เครื่องกับดักไข่ยุง (กลุ่มเป้าหมาย 150 คน)
- เครื่องกับดักไข่ยุง จำนวน 150 เครื่องๆละ 150 บาท เป็นเงิน 22,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 22,500.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ใช้สมุนไพรป้องกันยุง (กลุ่มเป้าหมาย 20 คน )
- สมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- สมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- อุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง น้ำมันตะไคร้หอม ขวดสเปรย์ แอลกอฮอล์ และอื่นๆ เป็นเงิน 8,500.00 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดิ่ม จำนวน 20 คน เป็นเงิน 500.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษเอ4 ปากกา แม็ก ลูกแม็กซ์ ลิขิด ไวนิล และอื่นๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
- เกล็ดซืโอไลย์-เอซาย จำนวน 200 ซองๆละ 10 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรุ้เรื่องโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกัน
    2. ประชาชนในพื้นที่จะไม่เป็นโรคไข้เ่ลือดออก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  จพสช.40
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)จพสช.40


นางนพพา บุญพร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม จพสช. ชุมชน 40

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต