โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สุขภาพดีเป็นนิจ ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเป้าหมายได้มีเวทีการรวมกลุ่มและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 70 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเพื่่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธานและกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนและนำเสนอโครงการเพื่อขอนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผนดำเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
    - ประสานงานกับวิทยากรเกี่ยวกับตารางกิจกรรม และสถานที่
    - ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่
    - ดำเนินกิจกรรมโดยการเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ
    - เวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ และพฤหัสบดี วันละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. รวมสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 37,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 96 ชมๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 28,800.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม เช่น กระดาษA4 ปากกา ป้ายไวนิล รวม 1 ชุด ชุดละ 1000 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- เครื่องเสียงและเครื่องเล่นซีดี รวม 1 ชุด ราคาชุดละ 8000 บาท เป็นเงิน 8,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายร่วมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   boys girls เต้นเพลินตามเพลง
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) การออกกำลังกายโดยการเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน) boys girls เต้นเพลินตามเพลง


นางสาวสุนันทา จิตตะเสนีย์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม boys girls เต้นเพลินตามเพลง

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต