โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ นครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากเชิงรุก ให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับบริการทันตบริบาลเบื้องต้น รวมถึงการคัดกรองเพื่อส่งรักษาต่อ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการรับบริการ ระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
    - จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
    - ขออนุมัติโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ
    - ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านทันตกรรม
    - ตรวจฟัน และให้บริการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดยทีมงานทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ตรวจสุขภาพช่องปากให้ผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ในชุมชน หมู่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมอาคารหอประชุม 100 ปี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 56,550.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด1.5 X3 เมตร จำนวน 5 ป้าย เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าวัสดุในการอบรม เช่น กระดาษเอ4 ปากกาน้ำเงิน ปากกาลบคำผิด ดินสอ เป็นต้น เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- น้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาด 20 ลิตร จำนวน 15 ถังๆละ 50 บาท(สำหรับใช้กับเครื่องกรอฟัน) เป็นเงิน 750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ชุดแปรงสีฟัน ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน ถุงผ้า จำนวน 200 ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 40,000.00 บาท
- โมเดลจำลองฟันผ่าซีก แสดงการลุกลามของรอยผุ จำนวน 1 ชิ้นๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- โมเดลรอยโรคในช่องปาก(ฟันแท้) จำนวน 1 ชิ้นๆละ 800 บาท เป็นเงิน 800.00 บาท
- ภาพพลิกเกี่ยวกับการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชิ้นๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- โมเดลจำลองแสดงระดับของโรคปริทันต์ 1 ชิ้นๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,550.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การให้บริการทันตกรรมเชิงรุก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต