โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    1.1.2 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนปฏิบัติตัวถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้ถูกวิธี
    1.2.2 ร้อยละ 90 เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนปฏิบัติตัวถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 180 คน
    นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    - ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
    - ซ้อมแผนหนีไฟเมื่อเกิดเหตุภายในโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 6,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ชุดอุปกรณ์ประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รายละเอียดดังนี้ 1.ยาพาราเซตามอล 500 มก.(100เม็ด/ขวด) 1ขวด 2.ยาหอมขวด เบอร์2 1ขวด 3.เกลือแร่ 5ซอง 4.แอลกอฮอล์ 60 มล. 1ขวด 5.แอมโมเนีย 30 มล. 1ขวด 6.ยานวดกล้ามเนื้อ 1หลอด 7.ยาป้ายตา เป็นเงิน 3,200.00 บาท
- เคมีแห้ง จำนวน เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- แก๊สหุงต้ม 15 กิโลกรัม เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับตนเองและผู้อื่น
    2. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนปฏิบัติตัวถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ส่งเสริมและป้องกันเหตุอัคคัภัยในโรงเรียน

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์


นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต