โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อกำจัดแหล่งแพร่พันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ลดการแพร่พันธ์ของยุงลายได้
    1.2.2 ร้อยละ 90 เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนไม่เป็นไข้เลือดออก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 180 คน
    นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจจุดอับแสง จุดเสี่ยงที่ยุงจะวางไข่
    - ประชุมหารือวิธีการดำเนินการ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการติดตั้งเครื่องกับดักไข่ยุง (1เครื่อง/30ตรม.)
    - บันทึกข้อมูลของการใช้เครื่องกับดักไข่ยุง และข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    - แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับไข่เลือดออก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 4,920.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องกับดักไข่ยุง (1เครื่อง/30ตรม.) จำนวน 32 เครื่องๆละ 150 บาท เป็นเงิน 4,800.00 บาท
- กระดาษA4 ทำใบความรู้ จำนวน 1 รีม เป็นเงิน 120.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,920.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. แหล่งแพร่พันธ์ลูกน้ำยุงลายลดลง
    2. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนลดการเกิดโรคไข้เลือดออก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์


นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต