โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      รู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัยชุมชนเปรมปรีดิ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในกรณีเกิดอัคคีภัย
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ซักซ้อมการหนีไฟและประสานขอความช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80ของกลุ่มเป้าหมายได้ฝึกภาคปฏิบัติการดับเพลิงและการหนีไฟ
    1.2.2 ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมายรู้จักหน่วยงานประสานขอความช่วยเหลือ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    ชุมชนเปรมปรีดิ์และชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่่อขอคำแนะนำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
    - ติดต่อประสานงานทีมวิทยากรผู้ฝึกสอน
    - จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงการดำเนินโครงการ ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัยเพื่อรับการอบรม
    - ติดต่อเจ้าหน้าที่วิทยากรและทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่ิ่อง ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนเปรมปรีดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 24,640.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3คนๆละ3ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 100 คนๆละ 75 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 50 บาท/วัน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมให้ระบุรายละเอียด เช่น แก๊สหุงต้ม 1ถัง เป็นเงิน 500.00 บาท
- น้ำมันเบนซินจำนวน 6 ลิตรๆละ 40 บาท เป็นเงิน 240.00 บาท
- เคมีแห้ง 3 ถังๆละ 900บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- คารบอนไดออกไซร์เหลว จำนวน 3 ถัง 900 บาท เป็นเงิน 2,700.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,640.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กรณีเกิดอัคคีภัยประชาชนในชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือและประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง
    2. ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอัคคีภัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ดูแลสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ดูแลสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์


นางสาวศิริลักษณ์ ธารณนิติวงศ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม ดูแลสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต