โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แอร์โรบิคสูงวัยในสระว่ายน้ำ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่ลดการกระแทกของข้อเข่า
    1.1.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายด้วยแอร์โรบิคในสระว่ายน้ำ
    1.1.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถควบคุมความดันโลหิตได้อย่างเหมาะสมโดยอาศัยแรงดันของนำ้ช่วยในการในการไหลเวียนโลหิต
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำสามารถควบคุมภาวะความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีอาการบาดเจ็บจากภาวะข้อเข่าเสื่อม
    1.2.3 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เสนอโครงการเพื่่อขออนุมัติ
    - จัดหาวิทยากรนำเต้นแอร์โรบิคในสระว่ายน้ำ
    - จัดเตรียมสถานที่โดยใช้สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต
    - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดวิทยากรผู้นำเต้นแอร์โรบิคในสระว่ายน้ำให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมครั้งละ 30 คน สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 3 เดือน
    - ตรวจประเมินภาวะความดันโลหิตสูง ก่อนการเข้าครอสกิจกรรม และประเมินความเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 113,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าโฟมเส้นสำหรับว่ายน้ำ จำนวน 30 อันๆละ 400 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าเข็มขัดลอยตัวในน้ำ จำนวน 30 เส้นๆละ 400 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 500.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกายแอร์โรบิควันละ 1 ชม.ๆละ 300 บาท/วัน จำนวน 39 วัน เป็นเงิน 11,700.00 บาท
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
    2. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำมีจิตใจแจ่มใส ร่างเริง ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยแอโรบิคในน้ำ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต


นายพิเชษฐ์ ไหวติง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิกาสังคม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต