โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เด็กรุ่นใหม่ ปลอดภัย ว่ายน้ำเป็น

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถว่ายน้ำได้
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเอาตัวรอดได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถกำหนดการหายใจในขณะว่ายน้ำได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถลอยตัวในน้ำได้อย่างน้อย 30 วินาที
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    เด็กอายุตั้งแต่ 7 - 12 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลประชาธิปัตย์ จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เสนอโครงการเพื่่อขออนุมัติ
    - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการ
    - จัดหาครูสอนว่ายน้ำ
    - จัดเตรียมสถานที่โดยใช้สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- รุ่นที่ 1
    - รับฟังบรรยายวิธีการว่ายน้ำ จำนวน 1 ชั่วโมง
    - สอนว่ายน้ำวันละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน (กำหนดการสอนแนบท้ายเอกสารนี้)
    - รุ่นที่ 2
    - รับฟังบรรยายวิธีการว่ายน้ำ จำนวน 1 ชั่วโมง
    - สอนว่ายน้ำวันละ 2 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน (กำหนดการสอนแนบท้ายเอกสารนี้)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 1 ธันวาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 64,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
รุ่นที่ 1
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มสอนว่ายน้ำ2 คนๆ2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 24,000.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ 25 บาท จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 32,600.00 บาท
รุ่นที่ 2
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชม.ๆละ 600 บาท 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มสอนว่ายน้ำ2 คนๆ2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 24,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 32,100.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กที่เข้าร่วมโครงการสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต


นายพิเชษฐ์ ไหวติง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิกาสังคม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต