โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองการมองเห็น และตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผิดปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพื่อรักษาต่อตามระบบ
    1.1.3 เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการตรวจยืนยันและต้องแก้ไขด้วยการใส่แว่นโดยจักษุแพทย์ และได้รับการสนับสนุนแว่นตา
    1.1.4 เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรมและแก้ไขปัญหา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบปัญหาทางสายตาได้รับการแก้ไข
    1.2.3 ร้อยละ 80 ตรวจสุขภาพช่องปาก
    1.2.4 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรมและแก้ไขปัญหา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 269 คน
    นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 269 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดปัญหา วางแผน กำหนดเป้าหมาย/ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการการตรวจคัดกรอง ฯ
    - ประสานงานผู้รับจ้าง เพื่อเป็นวิทยากร ดำเนินการตรวจ และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ
    - กำหนดแผนการดำเนินงานในการอบรมให้ความรู้ และการตรวจคัดกรองตาและช่องปาก
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ และจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ตรวจคัดกรองความผิดปกติของสายตาและตรวจสุขภาพในช่องปาก โดยทีมบุคลากรผู้รับจ้าง และดำเนินการตัดแว่นสายตา
    - ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องปัญหาสายตา และปัญหาสุขภาพในช่องปาก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 123,735.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 269คน จำนวน 2 มื้อ/คน เป็นเงิน 13,450.00 บาท
รวมเป็นเงิน 13,450.00 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ อื่นๆ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นักเรียน เป็นเงิน 20,175.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 คน คนละ 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คน คนละ 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 5 ชั่วโมง เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่า model สอนแปรงฟัน เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าชุดแปรงฟันชุดละ 50 บาท จำนวน 269 ชุด เป็นเงิน 13,450.00 บาท
- ค่าตรวจคัดกรองความผิดปกติของตา เป็นเงิน 32,280.00 บาท
- ค่าตรวจคัดกรองความผิดปกติของช่องปาก เป็นเงิน 32,280.00 บาท
- ค่าจัดทำป้ายโปสเตอร์ทันตสุขศึกษา เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 110,285.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,735.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพตาและสุขภาพในช่องปาก
    2. นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และได้รับบริการทันตกรรมอย่างถูกต้อง
    3. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาด้านสายตาได้ทันท่วงที
    4. กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพของดวงตาได้ถูกวิธี และได้รับแว่นสายตาช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้น
    5. นักเรียนมีสุขภาวะการมองเห็นดีขึ้น จากการสวมแว่นตาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนมัธยมนครรังสิต


นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต