โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหาร และวิธีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย
    1.1.3 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามัคคี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในวิธีปลูกผักปลอดสารพิษ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถปลูกผักสวนครัวรับประทานที่บ้าน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 269 คน
    นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 269 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- โรงเรียนมัธยมนครรังสิตร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน
    - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โดยวิทยากร ตามเนื้อหาดังนี้ - วิธีการปลูกผักสวนครัว -การป้องกันศัตรูพืชจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารเคมี -การปลูกพืชไร้สารเคมี
    - กิจกรรมเพาะปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ที่โรงเรียนและที่บ้าน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 35,350.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เมล็ดพันธุ์ ราคา 25 บาท/ถุง จำนวน 50 ถุง เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการ ตารางเมตรละ 150 บาท จำนวน 4 ตารางเมตร 1 ป้าย เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 50 บาท/คน/วัน ทั้งหมด 269 คน เป็นเงิน 13,450.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆ ละ 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท/คน/วัน จำนวน 269 คน เป็นเงิน 13,450.00 บาท
รวมเป็นเงิน 35,350.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,350.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนเห็นความสำคัญของการปลูกผักปลอดสารพิษ
    2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้
    3. นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารและวิธีประกอบอาหารที่ปลอดภัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนมัธยมนครรังสิต


นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผูอำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต