โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมความรู้ เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด การป้องกัน การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้อย่างถูกต้อง
    1.1.3 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ
    1.1.4 เพื่อออกติดตาม นิเทศ เยี่ยมเยียน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อแนะนำ เกี่ยวกับปัญหาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ กับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนที่นักเรียนอาศัย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจปัสสาวะ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุภาพในเรื่องการดูรักษาความสะอาด สุขภาวะที่ดี การป้องกัน การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับนิเทศ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้ปกครอง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 269 คน
    นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดปัญหา วางแผน กำหนดเป้าหมาย/ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการการตรวจคัดกรอง ฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูและรักษาความสะอาด และสุขภาวะที่ดีในที่อยู่อาศัย โทษของยาเสพติด การป้องกัน การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรก่อนวัยอันควร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ
    - ตรวจปัสสาวะนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยมีการใช้สารเสพติด
    - ออกเยี่ยมบ้านเพื่อนิเทศ เยี่ยมเยียน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อแนะนำ เกี่ยวกับปัญหาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ กับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนที่นักเรียนอาศัย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 81,225.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เต็มวัน 269 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 13,450.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นักเรียน 269 คนๆ ละ 75 บาท/มื้อ/คน เป็นเงิน 20,175.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลธัญรัตน์ จำนวน 1 คน คนละ 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าจัดทำเอกสารคู่มือความรู้ด้านสุขภาวะ 150 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น กระดาษ อื่นๆ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าตรวจหาสารเสพติดเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เบิกจ่ายตามจริง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญรัตน์ จำนวน 3 คน คนละ 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 5 ชั่วโมง เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,225.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนไม่มีปัญหาการตั้งครรก่อนวัยอันควร
    2. นักเรียนไม่ติดยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนมัธยมนครรังสิต


นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต