โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียน กล้าแสดงออก มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 269 คน
    นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- -โรงเรียนมัธยมนครรังสิตร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้เยาวชนในโรงเรียน
    - - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- - ดำเนินการจัดปอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้
    - - ความสำคัญของ EQ และ IQ
    - - การนำ EQ และ IQ มาใช้ในชีวิตประจำวัน
    - - การนำ EQ และ IQ มาใช้ในชีวิตประจำวัน
    - - การแบ่งกลุ่มเพื่อทดลองวิเคราะห์ปัญหาของวัยรุ่น และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 52,225.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 50บาท/คน/วัน ทั้งหมด 269 คน เป็นเงิน 13,450.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ อื่นๆ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 4 คน คนละ 600 บาท/ชั่วโมง จำนวน 5 ชั่วโมง เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าอาหารอาหารและเครื่องดื่ม นักเรียน 269 คนๆ ละ 75 บาท/มื้อ/คน เป็นเงิน 20,175.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่่าสื่อความรู้ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,225.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนมีการสื่อสาร การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา เข้าใจอารมณ์ของตนเองและปรับตัวให้เข้ากับสถานะการณ์ต่างๆได้ดี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนมัธยมนครรังสิต


นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต