โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ปอดดี ปอดแย่ รู้แน่ แก้ไขทัน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 .เพื่อคัดกรองประชากรที่มีประวัติภูมิแพ้ และสูบบุหรี่ในตำบลประชาธิปัตย์และจำแนกโรคถุงลมโป่งพอง โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้ ในชุมชนก่อนมีอาการกำเริบ
    1.1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจำแนกโรค
    1.1.3 เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ100ของของประชากรในตำบลประชาธิปัตย์ที่มีประวัติสูบบุหรี่และเป็นภูมิแพ้ ได้รับการคัดกรองด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(spirometer )
    1.2.2 ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสมรรถภาพปอด ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยไม่มีอาการกำเริบ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
    จากสภาวะอากาศในปัจจุบันพบว่าภาวะฝุ่นควันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดย ซึ่งทางผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์พบว่าโรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคลำดับที่3 ของผู้ป่วยนอก ที่มารักษา โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง รวมถึงโรคภูแพ้ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางรพ.ประชาธิปัตย์จึงจัดตั้ง คลินิกหอบหืด ถุงลมโป่งพองขึ้น เพื่อแยกคนไข้ออกจากโรคอื่นๆ และเพื่อให้การรักษา คำแนะนำ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น และได้พบว่าการประเมินโดยเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (spirometer ) จะเพิ่มความแม่นยำในการในการแยกโรค หอบหืด ภูมิแพ้ และถุงลมโป่งพองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และสามรถนำเครื่องไปตรวจคัดกรอง ค้นหาในชุมชนได้อย่างง่าย เพื่อการ ป้องกัน รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในตำบลประชาธิปัตย์ที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นซึ่งส่งเป็นผลดีกับคนไข้อย่างยิ่ง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
    - ประชุมชี้แจงผ่านแกนนำชุมชน/อสม. เพื่อให้ข้อมูลและค้นหากลุ่มเสี่ยง
    - ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุขของภาครัฐ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ทีมแกนนำชุมชน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกมาให้บริการ ทุกวันอังคารแรกของเดือน และในชมรมผู้สูงอายุ ของตำบลประชาธิปัตย์
    - จัดประสานงานเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจตรวสมรรถภาพปอด(spirometer)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ม.1-ม.6 ตำบลประชาธิปัตย์ และศูนย์บริการสาธารณสุขในเครือข่าย

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 220,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด(spirometer)จำนวน 1 เครื่องๆละ 220000 บาท เป็นเงิน 220,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยแยกโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ
    2. เพื่อให้ผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ ได้รับการรักษา อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
    3. เพื่อให้ประชาชนในตำบลประชาธิปัตย์มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพบาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
     7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพบาบาลประชาธิปัตย์


นาย รังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต