โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สุขใจคลายปวดด้วยคลื่นเหนือเสียง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและอสม. เรื่องวิธีการประคบอุ่นและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ,การคัดกรองอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อม ในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบตำบลประชาธิปัตย์ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖
    1.1.2 นักกายภาพบำบัดใช้การรักษาเครื่องรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Electrotherapy /Ultrasound Combo) แบบพกพาไปให้การดูแลถึงบ้านในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อม
    1.1.3 เพื่อรักษาและฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบตำบลประชาธิปัตย์ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖ ที่มีอาการที่มีอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อม ให้มีอาการปวดลดลง เดินได้ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้นำชุมชนและอสม. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการประคบอุ่นและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ร้อยละ ๑๐๐
    1.2.2 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อมในเขตรับผิดชอบตำบลประชาธิปัตย์ จำนวน ๓๐ คน มีอาการปวดตามข้อลดลง เดินได้ดีขึ้น ร้อยละ ๘๐ หลังให้การรักษาโดยใช้เครื่องรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Electrotherapy /Ultrasound Combo) ร่วมกับการปร
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเสื่อมในเขตรับผิดชอบตำบลประชาธิปัตย์ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖ ที่มีอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อม ได้แก่ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อกระดูกสันหลัง ข้อกระดูกคอ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- -ชี้แจงประสานงานผู้นำชุมชน สำรวจและให้ข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อม ได้แก่ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อกระดูกสันหลัง ข้อกระดูกคอ
    - -ชี้แจงประสานงานผู้นำชุมชน สำรวจและให้ข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อม ได้แก่ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อกระดูกสันหลัง ข้อกระดูกคอ
    - -ประสานงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนปฎิบัติงานในชุมชน ตามรางรางออกเยี่ยมบ้านประจำเดือน โดยออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพและผู้นำชุมชน อสม. สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีช่วงเช้า
  2.2 ขั้นดำเนินการ- -ประสานงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนปฎิบัติงานในชุมชน ตามรางรางออกเยี่ยมบ้านประจำเดือน โดยออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพและผู้นำชุมชน อสม. สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีช่วงเช้า
    - - จัดตารางลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖ ปวดข้อ/ข้อเสื่อม ตามชุมชนต่างๆ
    - - ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามนัดหมาย ให้รักษาฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อม ในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖ ลงข้อมูลผู้ป่วยแต่ละครั้ง (รักษาคลอสละ ๕ ครั้ง/ คน จำนวน ๑๕๐ ครั้ง เวลาในการรักษาคนละ ๓๐ นาที)
    - - สรุปผลรักษาเมื่อรักษาครบคลอส ประเมินจากแบบประเมินอาการปวดที่ลดลง (pain scale เต็ม ๑๐ คะแนน) และประเมินจากแบบประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันคะแนนเพิ่มขึ้น ( Barthel index score คะแนนเต็ม ๑๐๐ )
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ เขตพื้นที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน ตำบลประชาธิปัตย์ หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๖

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 260,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Electrotherapy /Ultrasound Combo) เป็นเงิน 260,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อ/ข้อเสื่อม ของตำบลประชาธิปัตย์มีอาการดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีดึ้น ลดภาระการพึ่งพิงของญาติและผู้ดูแล ประเมินจากแบบประเมินอาการปวดที่ลดลง (pain scale เต็ม ๑๐ คะแนน) และประเมินจากแบบประเมินความสามารถในก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานเยี่ยมบ้าน แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานเยี่ยมบ้าน แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายแพทย์ รังสรรค์ บุตรชา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต