โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ไท้เก๊กกังฟู

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    เด็กและเยาวชนในชุมชนค่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๒๐ คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการฯนี้
    - นำข้อมูลสุขภาพมาวางแผนดำเนินโครงการ
    - ปรึกษาพยาบาลเทศบาลนครรังสิตในการเขียนโครงการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการอบรม
    - ดำเนินกิจกรรมช่วงปิดเทอมของเด็กและเยาวชน ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคม ๒๕๖๓-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
    - ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00-15.30 น. ณ.สถานที่หน้าศูนย์การเรียนรู้ลานจอดรถชั้น 9 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต และทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
    - เวลา 14.00-15.30 น ณ.ลานจอดรถชั้น 10 เทศบาลนครรังสิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 28 พฤษภาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ณ.ลานจอดรถชั้น 10 เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 19,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำในการออกกำลังกาย 1 ท่าน จำนวน 48 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 14,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม อุปกรณ์ประกอบการออกกำลังกายประเภทพัดจีน ฯลฯ เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าวัสดุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่น กระดาษเอ4 ปากกา ฯลฯ การทำสื่อประชาสัมพันธแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต และชุมชนใกล้เคียงมีความพึงพอใจ
    2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
    3. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต และชุมชนใกล้เคียงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น และไม่ติดยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) ออกกำลังกายด้วยไท้เก๊กกังฟู

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต


นางสายพิณ เป็ง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต