โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชน/หน่วยงานเทศบาลนครรังสิต พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารให้สะอาด ปลอดภัยและปลอดสารปนเปื้อนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์
    1.1.2 เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด
    1.1.3 เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสด/ ร้านอาหาร/ แผงลอย/ โรงอาหารในสถาประกอบการ ให้ได้ตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ ๙๐ ของร้านอาหาร, แผงลอย และโรงอาหารในสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ผ่านเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT)
    1.2.2 ตลาดสดผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 106 คน
    - ร้านอาหาร จำนวน ๕๐ ร้าน - แผงลอย จำนวน ๔๑ แผง - โรงอาหาร จำนวน ๑๑ แห่ง - ตลาดสด จำนวน ๔ แห่ง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
    - ประสานเทศบาลนครรังสิต เจ้าของกิจการตลาดสด เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการและบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน
    - สำรวจและจัดทำทะเบียนข้อมูลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในพื้นที่ รับผิดชอบ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการเลือกซื้อ และการจัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจเป็นสาเหตุในการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแก่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์
    - สุ่มตรวจหาเชื้อในน้ำ อาหาร ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร
    - เฝ้าระวังการเป็นพาหะนำโรค สุ่มตรวจอุจจาระหาเชื้อในผู้ปรุง ผู้จำหน่าย และผู้เสริฟอาหาร
    - รายงานการเฝ้าระวังโรคและสอบสวนโรค
    - จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อติดตามควบคุมสอบสวนโรค
    - สรุป/ ประเมินผลโครงการและรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครรังสิตทราบ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 38,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- น้ำยา SI - medium เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง เป็นเงิน 9,100.00 บาท
- ค่าส่งตรวจ Rectal Swab (Lab นอก) เป็นเงิน 25,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. อัตราป่วยลดลงร้อยละ ๑๐ และอัตราตายเท่ากับ ๐
    2. ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
    3. ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลตนเองในเรื่องการเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายแพทย์ชวลิต สังข์ประสิทธิ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต