โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
    1.1.2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้ฟังรายการมีการถามตอบและร่วมกิจกรรมของทางรายการ
    1.2.2 ผู้ฟังรายการการประเมินและติชมรายการผ่านไปรษณียบัตร
    1.2.3 ร้อยละ 2 ของกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ร่วมกิจกรรม
    1.2.4 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ราวมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับ ดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2000 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมสมาชิกใหม่ในชมรมสร้างเสริมสุขภาพฯ
    - เพื่อเสนอโครงการและขอมติจากชมรม ในการหาผู้รับผิดชอบโครงการ
    - เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
    - ประสานข้อมูลกิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรครวมทั่งข่าวสารของเทศบาล
    - จัดรายการวิทยุช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. ทุกวันไม่ว้นวันหยุดราชการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ สถานีวิทยุรังสิตพัฒนา

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 214,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเช่าสถานี เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนจัดรายการวิทยุ 2 คน ๆละ 360 วันๆ ละ 1 ชั่วโมงๆละ 200 บาท/คน เป็นเงิน 144,000.00 บาท
- ค่าของรางวัลในการร่วมกิจกรรม เป็นเงิน 10,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตน และครอบครัว
    2. กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในสาระ และรายละเอียดการจัดรายการ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ รัตนโกสินทร์ 200 ปี
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ รัตนโกสินทร์ 200 ปี


นางอุไร มาศวิเชียร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต