โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แสงสรรค์ส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ การป้องกัน การหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ
    1.1.2 เพื่อให้มีเวทีสำหรับการจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
    1.2.3 ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 380 คน
    นักเรียนมัธยม1-3และบุคลากรครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
    - ประชุมคณะกรรมฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
    - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จ้างในส่วนที่เกี่่ยวข้อง
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ แสงสรรค์ส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด เสียงตามสายภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
    - คัดเลือกนักเรียนแกนนำและรับสมัครนักเรียนที่สนใจสนใจเข้าร่วมโครงการ แสงสรรค์ส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด เสียงตามสายภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
    - ดำเนินการอบรมตามโครงการแสงสรรค์ส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด เสียงตามสายภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
    - อบรมนักเรียนมัธยมแกนนำและให้ความรู้กับนักเรียนต่อต้านยาเสพติดจำนวน 320 คนเป็นเวลา 1 วัน ปี 2563
    - อบรมครูและบุคลากรภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์ เรื่องการคัดกรองและระบบดูแลนักเรียนและช่วยเหลือให้คำปรึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 56 คน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดแสงสรรค์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 40,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
อบรมนักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติด จำนวน60คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืมเต็มวัน จำนวน 60 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ50 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 2 ชั่วโมง 30 นาที ชั่วโมงละ 1200 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนจำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1200 บาท เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์อื่นๆในการอบรมถัวเฉลี่ยจ่าย เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ป้ายไวนิลโครงการ2x3ตรม.ๆละ200บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท
อบรมครูและบุคลากร เรื่องการคัดกรองและระบบดูแลช่วยเหลือยาเสพติด 60 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืมเต็มวัน จำนวน 60 คน ๆละ 25 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 50 บาทจำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบบรรยาย1คนจำนวน2ชั่วโมง30นาทีละ1200 เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1200 เป็นเงิน 7,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 16,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายนักเรียนได้รับความรู้วิธีการป้องกันภัยจากยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ทำให้มีสุขภาพกายและจิตดี
    2. ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
    3. นักเรียนมีภาวะการณ์เจริญเติบโตที่ดี มีน้ำหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
    4. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับภูมิคุ้มกันโรค ปราศจากโรคและไม่เจ็บป่วยง่าย
    5. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ทำให้มีสุขภาพกายและจิตดี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนวัดแสงสรรค์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนวัดแสงสรรค์


นายอุดม โพธินำแสง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต