โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโรงเรียนสายปัญญารังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังอย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุมน้ำหนักได้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต จำนวน 50 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของนักเรียนและประชุมเพื่อหาข้อสรุปของโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงานและประสานวิทยากรหาสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโรงเรียนสายปัญญารังสิต
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของโรงเรียนสายปัญญารังสิตทุกวันจันทร์ - พุธ - ศุกร์ (ตามความเหมาะสม) เวลา 15.30-16.30 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 38,550.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 108 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,550.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
    2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    3. นักเรียนมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  บัญชีกิจกรรม ร.ร. สายปัญญา
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโรงเรียนสายปัญญารังสิต

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)บัญชีกิจกรรม ร.ร. สายปัญญา


นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต