โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อติด กล้ามเนื้อหดเกร็ง ให้สามารถดำรงชีวิตให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ
    1.1.2 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
    1.1.4 เพื่อให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุในชุมชน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการของการฟื้นฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยและญาติที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
    1.2.3 ร้อยละ 85 ของผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    บริการในชุมชน ได้แก่ 1.บริการเชิงกรุกในชุมชน ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการ 2.บริการตั้งรับ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ จำนวนมากกว่า 50 ราย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการศุนย์บริการสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการดำเนินการ
    - สำรวจผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1.ประสานทีมผู้ชำนาญการในการตรวจประเมินอาการแรกรับของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
    - 2.บริการเชิงรุกด้วยการฟื้นฟูสุขภาพคนผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุแต่ละรายด้วยการนวดแผนไทย โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง/บริการเชิงรับ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจัดบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย
    - 3.ตรวจประเมินผู้เข้ารับบริการ 3 เดือนครั้ง เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยและยุติการให้บริการ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้เข้ารับบริการรายใหม่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชน/ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 888,275.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ เช่น ยาหม่อง น้ำมันนวด สมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร พิมเสน การบูร ฯลฯ เป็นเงิน 40,000.00 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กะทะไฟฟ้า(นึ่งลูกประคบสมุนไพร) เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- วัสดุสำนักงาน เช่น เล่มบันทึกการปฎิบัติงาน กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ หมึก ฯลฯ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน ตุลามคม จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 27 วัน เป็นเงิน 8,775.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน ตุลาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 26 วัน เป็นเงิน 8,450.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 25 วัน เป็นเงิน 8,125.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน ธันวาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มกราคม จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 27 วัน เป็นเงิน 8,775.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน มกราคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 14 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 70,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 25 วัน เป็นเงิน 8,125.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มีนาคม จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 26 วัน เป็นเงิน 8,450.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน มีนาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน เมษายน จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 26 วัน เป็นเงิน 8,450.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน เมษายน สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน พฤษภาคม จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 26 วัน เป็นเงิน 8,450.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน พฤษภาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มิถุนายน จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 26 วัน เป็นเงิน 8,450.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน มิถุนายน สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 27 วัน เป็นเงิน 8,775.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน กรกฎาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 14 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 70,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำเดือน สิงหาคม จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท X 26 วัน เป็นเงิน 8,450.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการนวดแผนไทย ประจำเดือน สิงหาคม สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 25,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 888,275.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด
    2. อาสาสมัครสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการทำกายภาพบำบัดในเชิงปฏิบัติได้
    3. อาสาสมัครเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) การแพทย์แผนไทย

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์บริการสาธารณสุข 3


นางวรรณ์ฐมนธัญ ปลื้มชัย ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต