โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจิตอาสาริมคลอง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลุกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้สมุนไพร
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก
    1.2.2 ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้านHIน้อยกว่า 10
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    คนในเขตพื้นที่นครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และ กรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- แบ่งหน้าที่ของกรรมการตามความเหมาะสม
    - จัดทำสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุงเพื่อใช้ในการรณรงค์ สำรวจและเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เดือนละ 1 ครั้ง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่นครรังสิตที่อยู่ในเขตถนนรังสิต -นครนายก

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอุปกรณ์เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม ไวนิล เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ทำน้ำสเปรย์ตะไคร้หอม ขวด แอลกอฮอล ตะไคร้หอม สติกเกอร์ ฯลฯ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ทรายทีมีฟอส จำนวน 200ซองๆละ 10 บาท ขนาดซองละไม่น้อยกว่า 50 กรัม เป็นเงิน 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ดูแล
    2. รู้จักวิธีป้องกันยุงลายในชุมชนและที่อยุู่อาศัยของตน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  จิตอาสาในคลองรังสิตนครนายก
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)จิตอาสาในคลองรังสิตนครนายก


นางสาวศิริลักษณ์ ธารณนิติวงศ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม จิตอาสาในคลองรังสิตนครนายก

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต