โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2563

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล นครรังสิตให้มีประสิทธิภาพ
    1.1.2 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    1.1.3 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผลการประเมินการบริหาร จัดการกองทุนมากกว่า ร้อยละ 90
    1.2.2 มีกิจกรรม/โครงการตอบสนองครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 500 คน
    คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตัวแทนสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ และกลุ่มหรือองค์กรชุมชน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
    - จัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการของกองทุน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน และสร้างช่องทางการเข้าถึงกองทุน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการ หรือ พิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
    - จัดงานนิทรรศการมหกรรมสุขภาพคนรังสิต
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยการทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ
    - พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ
    - จัดซื้อพัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุน
    - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน
    - กิจกรรมอบรม/ประชุมทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ค่าใช้สอย เช่น ค่าบริการที่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี เช่น ค่าเช่า Domain และ hosting ฯลฯ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,724,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการ หรือ พิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ โดยจ่ายเป็น - ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าสำเนาเอกสาร เป็นเงิน 165,200.00 บาท
- กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยการทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ เป็นเงิน 100,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ เป็นเงิน 90,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อพัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุน ได้แก่- วัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ A 4 ปากกา หมึกเครื่องโทรสาร ฯลฯ - วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกเครื่องพริน์เตอร์ เมาท์ แผ่นCD แผ่น DVD ฯลฯ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน 120,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 475,200.00 บาท
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000.00 บาท
- โปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 โปรแกรมๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 3,800.00 บาท
- โปรแกรมสำนักงาน จำนวน 1 โปรแกรมๆละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000.00 บาท
- เครื่องพริ้นเตอร์ ชนิดแทงค์สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอบรม/ประชุมทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต โดยจ่ายเป็น -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าเดินทางวิทยากร-ค่าที่พัก-ค่าห้องประชุม -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่ารถบัสปรับอากาศ -ค่ากระเป๋า -ถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกรรม เป็นเงิน 1,160,900.00 บาท
- กิจกรรมที่ 7 ค่าใช้สอย เช่น ค่าบริการที่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี เช่น ค่าเช่า Domain และ hosting ฯลฯ เป็นเงิน 5,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,208,200.00 บาท
กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
- เครื่องทำเข็มกลัด พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 26,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 9 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- เครื่องลำโพงช่วยสอน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,724,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี
    2. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
     7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) บริหารจัดการกองทุน

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต