โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สมุนไพรไล่ยุง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายใช้สมุนไพรในการไล่ยุง
    1.1.2 เพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดยุง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้สมุนไพรไล่ยุงอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถทำสมุนไพรไล่ยุงใช้เองได้ที่บ้าน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    กลุ่มชุมชนหมู่ที่ 6

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธานและกรรมการดำเนินงาน-
    - เขียนโครงการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
    - อบรมเชิงปฏิบัติการการทำสมุนไพรไล่ยุง
    - รณรงค์ให้ชาวชุมชนใช้สมุนไพรแทนสารเคมี
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 25 ธันวาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ กลุ่มชุมชนหมู่ที่ 6

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 17,275.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสมุนไพรไล่ยุง เช่นขวดโหลขนาดใหญ ขวดสเปรย์ มะกรฟุด ตะไคร้ แิลกอฮอล์ หัวน้ำหอม ฯลฯ เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ค่าถ่ายเอกสาร ปากกา แฟ้ม ไวนิล เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม คนละ 25 บาท จำนวน 27 คน เป็นเงิน 675.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชมๆละ 600.บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าตอบสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2ชั่วโมง30 นาที ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,275.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนในชุมชนหันมาใช้สมุนไพรในการไล่ลุงมากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่ม Health and Care
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่ม Health and Care


นางสาวอัจฉรา สุวรรณกษาปณ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม Health and Care

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต