โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างเสริมสุขภาวะทางกายในเด็กด้อยโอกาส

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในเด็กด้อยโอกาส
    1.1.2 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเอง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นเหา
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เข้าใจการดูแลความสะอาดของร่างกายอย่างถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดกิจกรรมโครงการ
    - จัดทำโครงการและขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดของศีรษะ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 มกราคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 10,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- หวีสางเหาแบบโลหะ จำนวน 50 อันๆละ 130 บาท เป็นเงิน 6,500.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา จำนวน 150 ซองๆละ 22 บาท เป็นเงิน 3,300.00 บาท
- หมวกคลุมผม ใยสังเคราะห์ จำนวน 2 ห่อๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กด้อยโอกาสเป็นโรคเหาลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต


นางศิริวรรณ ปักษี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต